Visie

1 Introductie
Het afgelopen jaar is binnen de kerkenraad nagedacht over een visie voor onze gemeente voor de komende twee jaar. De reden om een visie te ontwikkelen is om de gemeente richting te geven. Vanuit deze visie kunnen de activiteiten binnen de gemeente worden afgestemd op de visie. Het doel van de visie is dus om een kader te bieden voor het werk in de gemeente.

Om te bepalen waarop we ons de komende twee jaar willen richten, is eerst in de kerkenraad nagedacht en gesproken over onze zorgen en verlangens wat de gemeente betreft. Deze zorgen en verlangens zijn vervolgens met de gemeente gedeeld en door de gemeente aangevuld.

Dit document verwoordt de visie die is ontwikkeld en geeft onze prioriteiten aan voor de komende tijd. Vervolgens worden er activiteiten genoemd die bijdragen aan het realiseren van onze visie.

2 Visie
De visie hebben we verwoord in de zin:

‘Een (aan)biddende geloofsgemeenschap verbonden in Woord en daad’.

In het gevoerde gesprek hierover is het accent komen te liggen op de kernwoorden ‘verbinden’ en ‘delen’. Uit de discussie komt naar voren dat we op zoek zijn naar verbinding:

* verbinding door de Bijbel
* verbinding in geloof
* verbinding met elkaar om het geloof in God te delen.

Samengevat kunnen we zeggen dat we graag een gemeente willen zijn die met haar diversiteit en verschillende generaties onderling verbonden is in het geloof in God en in staat is om dat ook naar buiten toe uit te dragen.

3 Prioriteiten
Binnen de visie is het noodzakelijk om prioriteiten te stellen. Wij stellen de volgende prioriteiten voor:

3.1 ‘Omgang’ met God en de Bijbel
Het streven is om de vertrouwelijke ‘omgang’ met God en het dagelijkse lezen uit de Bijbel te stimuleren en daarbij het gebed een duidelijke plek te geven in ons leven. Dit betekent zowel het lezen als het overdenken van het Bijbelwoord, maar ook hoe we in ons dagelijks leven invulling kunnen geven aan het volgen van Jezus Christus.

3.2 Geloofsgesprek
Het streven is om meer gelegenheid te scheppen om elkaar te ontmoeten als kinderen van God en het geloof en het leven met elkaar te delen. Hierbij beogen we juist gebruik te maken van de kracht dat onze gemeente bestaat uit meerdere generaties, die elkaar kunnen

ondersteunen en enthousiasmeren in het geloof, samen te bidden en ervaringen uit te wisselen.

3.3 Missionair gemeente zijn
Het streven is om een warme en open geloofsgemeenschap te zijn, waar mensen van buitenaf zich welkom voelen en kennis kunnen maken met het evangelie van Jezus Christus en waarbij we als gemeente zelf ook gericht zijn op mensen of groepen buiten de kerk om iets te betekenen voor onze omgeving.

3.4 Jeugd
Het streven is om de jeugd (basisschool, middelbare school en twintigers) een thuis te bieden waarin zij in geloof kunnen groeien. Hierbij is de rol van de ouders van belang, en gaat het er om hen toe te rusten in hun ondersteunende taak hierbij.

4 Activiteiten
Om de visie te realiseren heeft de kerkenraad een aantal activiteiten op het oog. De rol van de kerkenraad hierbij is die van de aanjager, en mogelijk kan dit leiden tot verschuivingen in het werk van kerkenraadsleden. Het gaat om activiteiten zoals:

– het houden van diensten over een bepaald thema, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om hierover door te praten. Na de dienst (eventueel gekoppeld aan een gezamenlijke maaltijd) of later in de week;
– het organiseren van gezinsdiensten: laagdrempelige diensten voor de gehele gemeente, waarbij de focus ligt op kinderen en evangelisatie;
– het organiseren van een gespreksgroep rond een bepaald onderwerp of activiteit. Naast de bestaande kringen, zoals een Beth Moore groep, een gebedskring, een kring voor jong verliefden, groeigroepen en meerdere bijbelstudiekringen kan gedacht worden aan een groep voor broeders om ervaringen te delen rond werk en geloof, en een kring om met elkaar de bijbel te lezen. Ook is er een initiatief voor een 20+ kring in voorbereiding;
– het duidelijk presenteren van alle kringen en groepen in de gemeente, zodat iedereen gestimuleerd wordt om in een kring te gaan deelnemen;
– als jaarthema willen we het komende seizoen werken met de vraag ‘Wat is de plaats van de Bijbel in ons dagelijkse leven’, en voor het volgende seizoen denken we aan het thema ‘De weg van het Koninkrijk’;
– het bevorderen van de communicatie binnen de gemeente. Te denken valt aan het opnieuw opzetten van een website, breder inzetten van de Zondagsmail als communicatiemiddel, nadenken over verdere digitalisering van het kerkblad, het verbeteren van de communicatie vanuit de kerkenraad richting de gemeente;
– het bevorderen van het onderlinge contact door bijvoorbeeld jong en oud met elkaar in contact te brengen, mixen van kringen en groepen, etc.

‘Wees krachtig in de Here, en in de sterkte van Zijn macht’ (Efeze 6:10)

Kerkenraad NGK Breukelen, september 2023